โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายเซ้ง ศรีปุก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ขออาคาร อยู่ที่ วังชิ้น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-232/56พร

ชื่อโรงงาน: นายเซ้ง ศรีปุก

ผู้ประกอบการ: นายเซ้ง ศรีปุก

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนจากไม้ ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ขออาคาร

สถานที่ตี้ง: 130 2 นาพูน วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 400000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 19.04 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 18 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 150000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท