โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายเจริญ เฉลิมโชค

ประกอบกิจการ ผลิตแม่พิมพ์โลหะและส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200051825620

ชื่อโรงงาน: นายเจริญ เฉลิมโชค

ผู้ประกอบการ: นายเจริญ เฉลิมโชค

ทะเบียนพาณิชย์: 3200200595507

ทะเบียนเดิม: จ3-41(2)-4/62ชบ

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะและส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ

สถานที่ตี้ง: 606/10 9 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์: 818627851

อีเมล:

โรงงานประเภท: 4102

เงินทุน: 10320000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 106.5 แรงม้า

TSIC: 28230

วันที่ใบอนุญาต: 27 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 320000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท