โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-13/58รน

ชื่อโรงงาน: นายเกริตกฤต พลายพล

ผู้ประกอบการ: นายเกริตกฤต พลายพล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: น.ส.3 ข. เล่ม 6(1) หน้า 101 เลขที่ 105 3 หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 2600000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 92.73 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 14-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท