โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายฮาฟิซ ยีหรีม

ประกอบกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นจากคอนกรีต ปูนซีเมนต์ อยู่ที่ เมืองพัทลุง พัทลุง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-58(1)-20/61พท

ชื่อโรงงาน: นายฮาฟิซ ยีหรีม

ผู้ประกอบการ: นายฮาฟิซ ยีหรีม

ทะเบียนพาณิชย์: 1930200058525

ประกอบกิจการ: การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นจากคอนกรีต ปูนซีเมนต์

สถานที่ตี้ง: 269 10 – – นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์: 093-7843788

โรงงานประเภท: 5801

เงินทุน: 3200000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 10 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 7 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ: 7 ก.ย. 2561

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท