โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายอาสาฬ โสธรวิทย์

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งหลอด อยู่ที่ เมืองยโสธร ยโสธร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-53/56ยส

ชื่อโรงงาน: นายอาสาฬ โสธรวิทย์

ผู้ประกอบการ: นายอาสาฬ โสธรวิทย์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็งหลอด

สถานที่ตี้ง: 123 13 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 16500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 488 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 31 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท