โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายอรรณพ จึงจิรโชติ

ประกอบกิจการ นำเศษยางมาผ่านกรรมวิธี บดย่อยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงทดแทน อยู่ที่ เมืองสระแก้ว สระแก้ว

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10270133025624

ชื่อโรงงาน: นายอรรณพ จึงจิรโชติ

ผู้ประกอบการ: นายอรรณพ จึงจิรโชติ

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: 3-106-18/62สก

ประกอบกิจการ: นำเศษยางมาผ่านกรรมวิธี บดย่อยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 17382,17381,2524 7 ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 15400000 บาท

คนงาน: 60 คน

แรงม้า: 2626.6 แรงม้า

TSIC: 38300

วันที่ใบอนุญาต: 24 พ.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5400000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท