โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายอนันต์ โกกนุทาภรณ์

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200067125627

ชื่อโรงงาน: นายอนันต์ โกกนุทาภรณ์

ผู้ประกอบการ: นายอนันต์ โกกนุทาภรณ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-46/62ชบ

ประกอบกิจการ: ขุดดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 26038 6 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 360 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 13 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 17 เม.ย. 2562

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท