โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสุวิทย์ ตันติสุนทร

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 18836, 506 อยู่ที่ นครปฐม 73190

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-39-12/55นฐ

ชื่อโรงงาน: นายสุวิทย์ ตันติสุนทร

ผู้ประกอบการ: นายสุวิทย์ ตันติสุนทร

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตกล่องกระดาษ

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 18836, 506

สถานที่ตี้ง: 1 – – หินมูล บางเลน นครปฐม 73190

โทรศัพท์: 03900

โรงงานประเภท: 10000000

เงินทุน: 8 บาท

คนงาน: 450 คน

แรงม้า: 21020 แรงม้า

TSIC: 9 พ.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1000000

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท