โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสุภกิจ เกษกล้า

ประกอบกิจการ ดูดทรายในลำคลองสาธารณประโยชน์ อยู่ที่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20840162125624

ชื่อโรงงาน: นายสุภกิจ เกษกล้า

ผู้ประกอบการ: นายสุภกิจ เกษกล้า

ทะเบียนพาณิชย์: 5841200026873

ทะเบียนเดิม: จ3-3(4)-30/62สฎ

ประกอบกิจการ: ดูดทรายในลำคลองสาธารณประโยชน์

สถานที่ตี้ง: 0 5 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 450000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 195 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 25 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 250000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท