โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสาย มีระเสน

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 12074,12075,21352,1208 อยู่ที่ ชลบุรี 20220

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-25/55ชบ

ชื่อโรงงาน: นายสาย มีระเสน

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดดิน คัด ร่อน กรวดหรือทราย

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 12074,12075,21352,1208

สถานที่ตี้ง: 4 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 600000

เงินทุน: 2 บาท

คนงาน: 248 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 17 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต: 14 มีนาคม 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท