โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-27/57ชม

ชื่อโรงงาน: นายสานิต เทพนา

ผู้ประกอบการ: นายสานิต เทพนา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดดิน

สถานที่ตี้ง: 141 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 2550000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 250 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 30 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท