โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสวาท นวลไชย

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ สะบ้าย้อย สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-188/61สข

ชื่อโรงงาน: นายสวาท นวลไชย

ผู้ประกอบการ: นายสวาท นวลไชย

ทะเบียนพาณิชย์: 3900600196824

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่8956 2 – – เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 90210

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 302

เงินทุน: 1600000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 186 แรงม้า

TSIC: 8103

วันที่ใบอนุญาต: 31 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท