โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมาน ช่างเจรจา

ประกอบกิจการ เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดัง อยู่ที่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(5)-44/56สท

ชื่อโรงงาน: นายสมาน ช่างเจรจา

ผู้ประกอบการ: นายสมาน ช่างเจรจา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดัง

สถานที่ตี้ง: 40 5 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00205

เงินทุน: 1770000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 95.5 แรงม้า

TSIC: 28250

วันที่ใบอนุญาต: 20 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 70000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท