โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมาน กระแบกหอม

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-51/56ชร

ชื่อโรงงาน: นายสมาน กระแบกหอม

ผู้ประกอบการ: นายสมาน กระแบกหอม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

สถานที่ตี้ง: 6 บ้านป่าตึง ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 5544800 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 380 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 2 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 44800 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท