โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมัย หมาดหลู

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ หาดสำราญ ตรัง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-192/61ตง

ชื่อโรงงาน: นายสมัย หมาดหลู

ผู้ประกอบการ: นายสมัย หมาดหลู

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน

สถานที่ตี้ง: น.ส.3 เลขที่ 225 3 ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง 92120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 302

เงินทุน: 4000000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 185 แรงม้า

TSIC: 8103

วันที่ใบอนุญาต: 4 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท