โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมหมาย เปี่ยมไชย

ประกอบกิจการ ทำบ้านทรงไทย อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20140012625620

ชื่อโรงงาน: นายสมหมาย เปี่ยมไชย

ผู้ประกอบการ: นายสมหมาย เปี่ยมไชย

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-34(2)-3/62อย

ประกอบกิจการ: ทำบ้านทรงไทย

สถานที่ตี้ง: 8 – สายเอเซีย บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 03402

เงินทุน: 500000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 19.5 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 16 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท