โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-6/59ชบ

ชื่อโรงงาน: นายสมชาย เกตุวัตถา

ผู้ประกอบการ: นายสมชาย เกตุวัตถา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 88/18 5 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 132.5 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 14 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 7000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท