โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสนั่น แก้วใหม่

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน กรวด ทราย และคัดแยกกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-181/61นศ

ชื่อโรงงาน: นายสนั่น แก้วใหม่

ผู้ประกอบการ: นายสนั่น แก้วใหม่

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน กรวด ทราย และคัดแยกกรวด ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก. เลขที่ 1496 เลขที่ดิน 31 3 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 302

เงินทุน: 6600000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 490 แรงม้า

TSIC: 8103

วันที่ใบอนุญาต: 24 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท