โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายศุภกิตติ์ เรือนจันทร์

ประกอบกิจการ ล้าง คัดแยก กรวด ทราย อยู่ที่ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-12/56ปข

ชื่อโรงงาน: นายศุภกิตติ์ เรือนจันทร์

ผู้ประกอบการ: นายศุภกิตติ์ เรือนจันทร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ล้าง คัดแยก กรวด ทราย

สถานที่ตี้ง: น.ส.3 ก เลขที่ 982 5 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์: 081-9434072

โรงงานประเภท: 00303

เงินทุน: 720000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 410 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 17 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 20000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท