โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายวีระพล กาบจันทร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-101/61พร

ชื่อโรงงาน: นายวีระพล กาบจันทร์

ผู้ประกอบการ: นายวีระพล กาบจันทร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้

สถานที่ตี้ง: 7/3 2 บ้านปง สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 3700

เงินทุน: 620000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 15.43 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 29 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000 บาท