โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายวีรวิทย์ เหมะธุลินทร์

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20410109925625

ชื่อโรงงาน: นายวีรวิทย์ เหมะธุลินทร์

ผู้ประกอบการ: นายวีรวิทย์ เหมะธุลินทร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-61/62อด

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 154/8 4 – อุดรธานี-สกลนคร หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 063-5351900

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 11300000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 27.35 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 30 เม.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท