โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายวรศักดิ์ พันธุ์นิธิ

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ บ้านเขว้า ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-130/56ชย

ชื่อโรงงาน: นายวรศักดิ์ พันธุ์นิธิ

ผู้ประกอบการ: นายวรศักดิ์ พันธุ์นิธิ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

สถานที่ตี้ง: 180 9 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00906

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 345 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 27 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท