โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายลือชัย หนูทอง

ประกอบกิจการ 53/2 อยู่ที่ นครศรีธรรมราช 80320

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-128/55นศ

ชื่อโรงงาน: นายลือชัย หนูทอง

ผู้ประกอบการ: นายลือชัย หนูทอง

ทะเบียนพาณิชย์: ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู เฟอร์นิเจอร์จากไม้

ประกอบกิจการ: 53/2

สถานที่ตี้ง: 5 – ถนนในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 –

โทรศัพท์: 03402

โรงงานประเภท: 1400000

เงินทุน: 7 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 20220 แรงม้า

TSIC: 13 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 600000

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท