โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายยูโซ๊ะ เนียมหอม

ประกอบกิจการ โฉนดเลขที่57678เลขที่ดิน118 อยู่ที่ ปัตตานี 94000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-14/55ปน

ชื่อโรงงาน: นายยูโซ๊ะ เนียมหอม

ผู้ประกอบการ: นายยูโซ๊ะ เนียมหอม

ทะเบียนพาณิชย์: ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง จากไม้

ประกอบกิจการ: โฉนดเลขที่57678เลขที่ดิน118

สถานที่ตี้ง: 6 – – ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 0810963730

โทรศัพท์: 03402

โรงงานประเภท: 320000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 31 คน

แรงม้า: 20220 แรงม้า

TSIC: 21 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 60000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 60000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท