โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายมานพ พุ่มกุมาร

ประกอบกิจการ การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก และการทำพลาสติกเป็นเม็ด อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(9)-10/61นฐ

ชื่อโรงงาน: นายมานพ พุ่มกุมาร

ผู้ประกอบการ: นายมานพ พุ่มกุมาร

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก และการทำพลาสติกเป็นเม็ด

สถานที่ตี้ง: 118 3 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05309

เงินทุน: 4000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 239.73 แรงม้า

TSIC: 22299

วันที่ใบอนุญาต: 10 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2400000 บาท