โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-9/59ยส

ชื่อโรงงาน: นายมรกต สิงหเสนี

ผู้ประกอบการ: นายมรกต สิงหเสนี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

สถานที่ตี้ง: – 2 – – ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 380 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท