โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายพินิจ ลิมาลัย

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10770047425620

ชื่อโรงงาน: นายพินิจ ลิมาลัย

ผู้ประกอบการ: นายพินิจ ลิมาลัย

ทะเบียนพาณิชย์: 3770300530224

ทะเบียนเดิม: 3-34(1)-9/62ปข

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน เลขที่ 16413 2 เพชรเกษม-ไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 3401

เงินทุน: 1905000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 83 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 25 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 210000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 795000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 600000 บาท