โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายปิยะนันท์ พึ่งชาติ

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้และผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ พุนพิน สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-81/61สฎ

ชื่อโรงงาน: นายปิยะนันท์ พึ่งชาติ

ผู้ประกอบการ: นายปิยะนันท์ พึ่งชาติ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้และผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: น.ส.3 ก เลขที่ 376 6 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 3401

เงินทุน: 68000000 บาท

คนงาน: 180 คน

แรงม้า: 2069 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 5 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 36000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท