โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายประภาส จอมคำสิงห์

ประกอบกิจการ สีข้าว อยู่ที่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-9(1)-32/56รอ

ชื่อโรงงาน: นายประภาส จอมคำสิงห์

ผู้ประกอบการ: นายประภาส จอมคำสิงห์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: สีข้าว

สถานที่ตี้ง: 012 5 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00901

เงินทุน: 0 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 5 แรงม้า

TSIC: 10611

วันที่ใบอนุญาต: 23 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 23 ธันวาคม 2556

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท