โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายประจักร์ เพ็ชรนาน

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 58309 อยู่ที่ สงขลา 90130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-88/55สข

ชื่อโรงงาน: นายประจักร์ เพ็ชรนาน

ผู้ประกอบการ: นายประจักร์ เพ็ชรนาน

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดตักดินเพื่อการก่อสร้าง

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 58309

สถานที่ตี้ง: 2 คู จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 500000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 195 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 2 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท