โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายบุญทวี รัตนสำเนียง

ประกอบกิจการ น.ส.3ก.เลขที่2305เลขที่ดิน700 อยู่ที่ พัทลุง 93120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-133/55พท

ชื่อโรงงาน: นายบุญทวี รัตนสำเนียง

ผู้ประกอบการ: นายบุญทวี รัตนสำเนียง

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

ประกอบกิจการ: น.ส.3ก.เลขที่2305เลขที่ดิน700

สถานที่ตี้ง: 6 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 2010000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 501 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 4 ก.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 500000

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท