โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายนิเวศ โพธิพันธ์

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่ แม่พริก ลำปาง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(1)-28/56ลป

ชื่อโรงงาน: นายนิเวศ โพธิพันธ์

ผู้ประกอบการ: นายนิเวศ โพธิพันธ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดเลขที่ 12053 9 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03401

เงินทุน: 550000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 33.36 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 16 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท