โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายนันทพล ลังเมือง

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ สิเกา ตรัง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20920032425626

ชื่อโรงงาน: นายนันทพล ลังเมือง

ผู้ประกอบการ: นายนันทพล ลังเมือง

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-25/62ตง

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน เลขที่ 15401 1 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150

โทรศัพท์: 924956447

อีเมล:

โรงงานประเภท: 302

เงินทุน: 5200000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 370 แรงม้า

TSIC: 8103

วันที่ใบอนุญาต: 6 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท