โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายนัฐพล เสือเพชร

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ ร้องกวาง แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-123/61พร

ชื่อโรงงาน: นายนัฐพล เสือเพชร

ผู้ประกอบการ: นายนัฐพล เสือเพชร

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้

สถานที่ตี้ง: – 8 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 54140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 720000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 40.44 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 10 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 150000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000 บาท