โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-12/60ปท

ชื่อโรงงาน: นายธานี ทองพูล

ผู้ประกอบการ: นายธานี ทองพูล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 18/15 14 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 1716000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 197 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 31 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 216000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท