โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายธนุตม์ วิรัตนชัยวรรณ

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด และเก็บรักษาเมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(2)-4/61พช

ชื่อโรงงาน: นายธนุตม์ วิรัตนชัยวรรณ

ผู้ประกอบการ: นายธนุตม์ วิรัตนชัยวรรณ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: สีข้าวโพด และเก็บรักษาเมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า

สถานที่ตี้ง: – 4 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์: 818866010

โรงงานประเภท: 202

เงินทุน: 4600000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 330 แรงม้า

TSIC: 1630

วันที่ใบอนุญาต: 27 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท