โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายธนพงศ์ กำเหนิดชูตระกูล

ประกอบกิจการ อยู่ที่ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-27(7)-4/54ปข

ชื่อโรงงาน: นายธนพงศ์ กำเหนิดชูตระกูล

ผู้ประกอบการ: นายธนพงศ์ กำเหนิดชูตระกูล

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตเส้นใยมะพร้าว

ทะเบียนเดิม:

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 27/1 1 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02707

เงินทุน: 2170000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 222 แรงม้า

TSIC: 17111

วันที่ใบอนุญาต: 22 พ.ย. 2554

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 70000 บาท