โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายทน สิทธิจันทร์

ประกอบกิจการ โฉนดฯ 574 อยู่ที่ น่าน 55210

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-98/55นน

ชื่อโรงงาน: นายทน สิทธิจันทร์

ผู้ประกอบการ: นายทน สิทธิจันทร์

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ประกอบกิจการ: โฉนดฯ 574

สถานที่ตี้ง: 4 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 55210 080-4976391

โทรศัพท์: 05801

โรงงานประเภท: 2750000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 140 คน

แรงม้า: 26951 แรงม้า

TSIC: 12 ก.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 450000

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท