โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายดำรงค์ศักดิ์ แก้วสุข

ประกอบกิจการ การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ เนินขาม ชัยนาท

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-122/61ชน

ชื่อโรงงาน: นายดำรงค์ศักดิ์ แก้วสุข

ผู้ประกอบการ: นายดำรงค์ศักดิ์ แก้วสุข

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์

สถานที่ตี้ง: น.ส.3 ก.เลขที่ 1504 เล่มที่ 16 ก. เลขที่ดิน 5 10 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 17130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 2400000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 320 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 1 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ: 28 มิ.ย 2561

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท