โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายชูศักดิ์ ฝักฝ่าย

ประกอบกิจการ 84/4 อยู่ที่ แพร่ 54130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-168/55พร

ชื่อโรงงาน: นายชูศักดิ์ ฝักฝ่าย

ผู้ประกอบการ: นายชูศักดิ์ ฝักฝ่าย

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จากไม้

ประกอบกิจการ: 84/4

สถานที่ตี้ง: 4 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 330000

เงินทุน: 6 บาท

คนงาน: 19.88 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 22 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 150000

มูลค่าที่ดิน: 30000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท