โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายชานนท์ เพ็ชรโตรม

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ พระแสง สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20840274125629

ชื่อโรงงาน: นายชานนท์ เพ็ชรโตรม

ผู้ประกอบการ: นายชานนท์ เพ็ชรโตรม

ทะเบียนพาณิชย์: 2841600016609

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-160/62สฎ

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดทีดินเลขที่ 20379 เลขที่ดิน 39 4 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 23000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 185 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 22 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 12000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท