โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายจตุรวิทย์ มีประกอบ

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(1)-50/56พล

ชื่อโรงงาน: นายจตุรวิทย์ มีประกอบ

ผู้ประกอบการ: นายจตุรวิทย์ มีประกอบ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 172301 เลขที่ดิน 50 8 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03401

เงินทุน: 950000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 28.88 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 18 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 400000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 150000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท