โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายขจรศักดิ์ กมลสุธีชัย

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป อยู่ที่ บางบ่อ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-280/56สป

ชื่อโรงงาน: นายขจรศักดิ์ กมลสุธีชัย

ผู้ประกอบการ: นายขจรศักดิ์ กมลสุธีชัย

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป

สถานที่ตี้ง: 209/2 6 ลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 4800000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 55 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 21 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท