โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นานธนวัฒน์ อัครเดชากร

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-7(1)-34/56ปข

ชื่อโรงงาน: นานธนวัฒน์ อัครเดชากร

ผู้ประกอบการ: นานธนวัฒน์ อัครเดชากร

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 5799 3 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

โทรศัพท์: 081-9952929

โรงงานประเภท: 00701

เงินทุน: 22500000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 291 แรงม้า

TSIC: 10491

วันที่ใบอนุญาต: 1 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท