โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางเล็ก อุดมนพวงศ์

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 554 อยู่ที่ ราชบุรี 70140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-23/55รบ

ชื่อโรงงาน: นางเล็ก อุดมนพวงศ์

ผู้ประกอบการ: นางเล็ก อุดมนพวงศ์

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดตักดินลูกรัง

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 554

สถานที่ตี้ง: 4 – – ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140 –

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 10000000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 293 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 10 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 6000000

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท