โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-21/60พท

ชื่อโรงงาน: นางเมทินีย์ แก่นทอง

ผู้ประกอบการ: นางเมทินีย์ แก่นทอง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 18413 เลขที่ดิน 60 3 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 93170

โทรศัพท์: 0867496471

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 2150000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 133 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 25 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท