โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางเบญจมาศ ลัดดาหอม

ประกอบกิจการ ฆ่าและชำแหละสุกร อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(1)-17/60สร

ชื่อโรงงาน: นางเบญจมาศ ลัดดาหอม

ผู้ประกอบการ: นางเบญจมาศ ลัดดาหอม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ฆ่าและชำแหละสุกร

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 140375 21 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 0898456755

โรงงานประเภท: 00401

เงินทุน: 3200000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 37.3 แรงม้า

TSIC: 10111

วันที่ใบอนุญาต: 4 ก.ค. 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท