โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางอรัญญา พรหมจรรย์

ประกอบกิจการ ขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ควนเนียง สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20900238025628

ชื่อโรงงาน: นางอรัญญา พรหมจรรย์

ผู้ประกอบการ: นางอรัญญา พรหมจรรย์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-130/62สข

ประกอบกิจการ: ขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 24102 13 – – บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์: 0860505132

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 1500000 บาท

คนงาน: 1 คน

แรงม้า: 195 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 16 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท