โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางอมรรัตน์ ดิลกเกียรติ

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20840271825627

ชื่อโรงงาน: นางอมรรัตน์ ดิลกเกียรติ

ผู้ประกอบการ: นางอมรรัตน์ ดิลกเกียรติ

ทะเบียนพาณิชย์: 3840600283388

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-159/62สฎ

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน

สถานที่ตี้ง: น.ส.3เล่ม4หน้า32เลขที่ดิน160 1 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150

โทรศัพท์: 0643168957

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 3210000 บาท

คนงาน: 1 คน

แรงม้า: 185 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 21 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 7 พ.ย. 2562

มูลค่าที่ดิน: 1680000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 30000 บาท