โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางหทัยทิพย์ ศิริชัยเอกวัฒน์

ประกอบกิจการ ห้องเย็นสำหรับเก็บสัตว์น้ำ อยู่ที่ ขนอม นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20800029025623

ชื่อโรงงาน: นางหทัยทิพย์ ศิริชัยเอกวัฒน์

ผู้ประกอบการ: นางหทัยทิพย์ ศิริชัยเอกวัฒน์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-92-8/62นศ

ประกอบกิจการ: ห้องเย็นสำหรับเก็บสัตว์น้ำ

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก.เลขที่ 3199 เลขที่ดิน 848 และน.ส.3ก. เลขที่ 2708 เลขที่ดิน 695 8 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09200

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 155 แรงม้า

TSIC: 52101

วันที่ใบอนุญาต: 31 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท